എൻഫീൽഡ് ബുള്ളറ്റും നെഹ്രുവും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം?
Sports

എൻഫീൽഡ് ബുള്ളറ്റും നെഹ്രുവും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം?

Upfront Stories

Upfront Stories

റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡൽ ആയ ട്രയൽസിനെ കുറിച്ചും, എൻഫീൽഡ് ഇന്ത്യയിൽ ചുവടുറപ്പിച്ചതിനു പിന്നിലുള്ള ചരിത്രവും പരിശോധിക്കുകയാണ് അപ്പ്ഫ്രന്റ് ഇവിടെ.

Upfront Stories
www.upfrontstories.com