തൊഴിലാളികളുടെ ചുറ്റിക അങ്ങനെ കർഷകരുടെ അരിവാളുമായി ചേർന്നു
Society

തൊഴിലാളികളുടെ ചുറ്റിക അങ്ങനെ കർഷകരുടെ അരിവാളുമായി ചേർന്നു

Upfront Stories

Upfront Stories

ഇന്നു ലോകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള രാഷ്ട്രീയ ചിഹ്നമാണ് ചുറ്റികയും അരിവാളും. അമേരിക്ക അടക്കം, ലോകത്തെ നൂറ്ററുപതോളം രാജ്യങ്ങളിൽ തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചിഹ്നമാണത്. ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നങ്ങളിൽ ഒന്നുകൂടിയായ ചുറ്റിക അരിവാളിന്റെ ചരിത്രം

Upfront Stories
www.upfrontstories.com