ഇന്നും പ്രതിധ്വനിക്കുന്നുആ ഇൻക്വിലാബ്
Politics

ഇന്നും പ്രതിധ്വനിക്കുന്നുആ ഇൻക്വിലാബ്

Upfront Stories

Upfront Stories

Despite being in staunch opposition of anything communal, the legacy of Bhagat Singh is being increasingly appropriated by communal forces. Let us think, what was Bhagat Singh's politics?

Upfront Stories
www.upfrontstories.com