നിങ്ങളിൽപെട്ടവനല്ല കക്കാട്
Politics

നിങ്ങളിൽപെട്ടവനല്ല കക്കാട്

Upfront Stories

Upfront Stories

മലയാള കവിതയിൽ ആധുനികതയുടെ പുതു ഭാവുകത്വം സൃഷ്‌ടിച്ച എൻ എൻ കക്കാട് ബ്രാഹ്മണ കവിയോ? അതെ എഴുത്തുകാരെയും കലാപ്രവർത്തകരെയും ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും കള്ളികളിൽ വേർതിരിച്ചു നിർത്താനുള്ള പ്രതിലോമകരമായ പ്രവണതക്ക് ഊർജം പകർന്നു കൊണ്ടാണ് മദ്രാസ് യോഗക്ഷേമ സഭ എൻ എൻ കക്കാട് കവിത പുരസ്‌കാരത്തിന് എൻട്രികൾ ക്ഷണിച്ചത്.

Upfront Stories
www.upfrontstories.com