ലിബറൽ മാസ്‌കിൽ ഒളിപ്പിച്ച തീവ്രവാദം
Politics

ലിബറൽ മാസ്‌കിൽ ഒളിപ്പിച്ച തീവ്രവാദം

കേരളത്തെ വർഗീയമായി ധ്രുവീകരിച്ച് നേട്ടം കൊയ്യാൻ സുവർണാവസരം നോക്കിയിരിക്കുന്നവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ന്യൂനപക്ഷവും എല്ലാമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദു വർഗീയവാദത്തിന്റെ മുഖം RSS ന്റേതാണെങ്കിൽ മുസ്ലിം വർഗീയവാദത്തിന്റെ ആണിക്കല്ല് ജമാഅത്-എ-ഇസ്‌ലാമിയാണ്

Lekshmi Dinachandran

Lekshmi Dinachandran

Upfront Stories
www.upfrontstories.com