എസ്പറാൻ്റോ പ്രതീക്ഷയുടെ ഭാഷ
Politics

എസ്പറാൻ്റോ പ്രതീക്ഷയുടെ ഭാഷ

Lekshmi Dinachandran

Lekshmi Dinachandran

മതത്തോളം മനുഷ്യരെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ കെൽപുള്ളതാണ് ഭാഷ. മനുഷ്യരെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ, അതിർവരമ്പുകൾ മായ്ക്കാൻ ഭാഷയ്ക്ക് സാധിക്കമോ? സെമൻഹോഫ് എന്ന നേത്രരോഗ വിദഗ്‌ധന്റെ ആ പ്രതീക്ഷയുടെ അക്ഷര സ്വരൂപമാണ് എസ്പറന്റോ.

Upfront Stories
www.upfrontstories.com