നാനൂറിൽ നിന്ന് നാല്പതിലെത്തി, എന്നിട്ടും കുന്നിനു മീതെ പറക്കാൻ മോഹം
Politics

നാനൂറിൽ നിന്ന് നാല്പതിലെത്തി, എന്നിട്ടും കുന്നിനു മീതെ പറക്കാൻ മോഹം

Upfront Stories

Upfront Stories

മറ്റ് മതനിരപേക്ഷ കക്ഷികളെ മാനിക്കാതെ ഒറ്റക്ക് മത്സരിച്ച് ഒറ്റക്ക് രാജ്യം ഭരിക്കാമെന്നു കോൺഗ്രസ്സ് നേതാക്കൾ സ്വപ്നം കാണുന്നു. എന്നാൽ, എന്താണ് ആ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥിതി? രാജ്യമാകെ കോൺഗ്രസ് മെലിയുന്നതിന്റെ സമീപകാല ചരിത്രം. പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെസ്ക്

Upfront Stories
www.upfrontstories.com