സ്ത്രീകൾ വരാതെ സിനിമ നന്നാവില്ല
Policy

സ്ത്രീകൾ വരാതെ സിനിമ നന്നാവില്ല

Upfront Stories

Upfront Stories

സിനിമാമേഖലയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ 2019ലെ ബജറ്റിൽ മൂന്നുകോടി രൂപ അനുവദിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് വിമൻ ഇൻ സിനിമ കലക്ടീവിന്റെ മുഖ്യസംഘാടകയും പ്രമുഖ ഫിലിം എഡിറ്ററുമായ ബീനാപോൾ.

Upfront Stories
www.upfrontstories.com