അശ്ലീലത്തിന്റെ ചാനൽ അവതാരങ്ങൾ
Media

അശ്ലീലത്തിന്റെ ചാനൽ അവതാരങ്ങൾ

Upfront Stories

Upfront Stories

ന്യൂസ് 24 മലയാളത്തിലെ ജനകീയ കോടതി പരിപാടിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിചാരണ ചെയ്യപ്പെട്ടത് നടി ഷക്കീലയാണ്. പരിപാടി കണ്ടു തീർന്നപ്പോൾ ഏതൊരു മലയാളിയുടെയും മനസ്സിൽ ഷക്കീല എന്ന സ്ത്രീയെ ഓർത്ത് അല്പമെങ്കിലും അഭിമാനം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും.. അവരോട് ചോദ്യങ്ങളുന്നയിച്ച സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകയുടെ മനസ്സിലെ പ്രത്യേകതരം സദാചാര സവർണ്ണത നല്ലപോലെ തുറന്നു കാട്ടുകയും ചെയ്തു.

Upfront Stories
www.upfrontstories.com