ദളിത് സ്ത്രീത്വവും ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയും|The Other Side
Gender

ദളിത് സ്ത്രീത്വവും ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയും|The Other Side

സ്ത്രീജീവിതം, ഇടതുപക്ഷം, ദളിത് രാഷ്ട്രീയം - ഹാഥ്രസിൻറെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു അന്വേഷണം. സിപിഐ(എം) കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി അംഗവും സെക്രട്ടറിയുമായ ശ്രീമതി A R സിന്ധു, പ്രമുഖ ദളിത്-സ്ത്രീപക്ഷ പ്രവർത്തക ഡോ. രേഖ രാജ് എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുന്ന സംഭാഷണം.

Lekshmi Dinachandran

Lekshmi Dinachandran

Upfront Stories
www.upfrontstories.com