നിവക്കുട്ടിയുടെ യമ്മി ബ്രഡ് പോക്കറ്റ്
Food

നിവക്കുട്ടിയുടെ യമ്മി ബ്രഡ് പോക്കറ്റ്

Upfront Stories

Upfront Stories

സ്വാദിഷ്ഠമായ ബ്രെഡ് പോക്കറ്റിന്റെ രുചിക്കൂട്ടുമായി നിവാസ് കിച്ചൻ. ചിക്കൻ വെജ് സോസിന്റെ ഫില്ലിങ്ങോടുകൂടി തയ്യാറാക്കിയ ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് കുട്ടികളേറെ ഇഷ്ട്ടപെടുന്നൊരു നാലുമണി പലഹാരമാണ്.

Upfront Stories
www.upfrontstories.com