സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് എംഎൽഎ ഫ്രം കോഴിക്കോട്
Economy

സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് എംഎൽഎ ഫ്രം കോഴിക്കോട്

Upfront Stories

Upfront Stories

കേരളത്തിലെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്നും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ എംഎൽഎ ആയ വനിതയാണ് Susan von sury-Thomas.. എങ്ങനെയാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻ‌ഡ് പോലുളള ഒരു രാജ്യത്തെ ജനപ്രതിനിധി ആയതെന്നും, ആ രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനസ്സ് തുറക്കുകയാണ് സൂസൻ..

Upfront Stories
www.upfrontstories.com