ക്യൂബയേന്തുന്നു വിശ്വമാനവികതയുടെ കൊടിപ്പടം
Economy

ക്യൂബയേന്തുന്നു വിശ്വമാനവികതയുടെ കൊടിപ്പടം

Upfront Stories

Upfront Stories

അമേരിക്കയുടെ തൊണ്ണൂറിലൊന്നു മാത്രം വലുപ്പവും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ ഒന്ന് മാത്രം ജിഡിപിയുമുള്ള ചെറിയ രാജ്യം. ലോകം മുഴുവനും വൈദ്യസഹായവും മരുന്നുകളും എത്തിക്കാൻ ക്യൂബയ്ക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു? എന്താണവരെ നയിക്കുന്നത്?

Upfront Stories
www.upfrontstories.com