ഇരുട്ടിലേയ്ക്കുള്ള പിൻനടത്തം
Economy

ഇരുട്ടിലേയ്ക്കുള്ള പിൻനടത്തം

ജോലിസമയം എട്ടിൽ നിന്നും പത്തും പന്ത്രണ്ടും മണിക്കൂറാകുന്നു. ഭൂമിയും ജലവും ആകാശവും മനുഷ്യാധ്വാനവുമൊക്കെ മുതലാളിത്തത്തിനു തീറെഴുതപ്പെടുന്നു. എങ്ങോട്ടാണ് നാം നടക്കുന്നത്?

Lekshmi Dinachandran

Lekshmi Dinachandran

Upfront Stories
www.upfrontstories.com