മലയാളിക്ക് ഇടവും തൻ്റേടവും നല്കിയത് ആര്?
Development

മലയാളിക്ക് ഇടവും തൻ്റേടവും നല്കിയത് ആര്?

കേരള കാർഷിക ബന്ധനിയമം പാസായതിന്റെ വാർഷികമാണ് ഇന്ന് . കേരള സമൂഹത്തെ ഇത്രയേറെ ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുകയും ഇന്ന് നാം കാണുന്ന കേരളം നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തതിൽ സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച ഒരു നിയമനിർമ്മാണമായിരുന്നു അത്.

Lekshmi Dinachandran

Lekshmi Dinachandran

Upfront Stories
www.upfrontstories.com