സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഉന്മാദയാത്രകൾ
Culture

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഉന്മാദയാത്രകൾ

Upfront Stories

Upfront Stories

സംഗീതം നൽകിയ സ്വാതന്ത്ര്യം. വിലക്കുകളെ അതിലംഘിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. ഒരു കലാകാരന് മാത്രം ലഭ്യമാകുന്ന സർഗാത്മക സ്വാതന്ത്ര്യം. ആ സ്വാതത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചു പോളി വർഗീസ് സംസാരിക്കുന്നു.

Upfront Stories
www.upfrontstories.com