കൊറോണയ്ക്ക് പ്രതിരോധം പൂജയോ
Culture

കൊറോണയ്ക്ക് പ്രതിരോധം പൂജയോ

Upfront Stories

Upfront Stories

വിശ്വാസങ്ങളും പല നാട്ടറിവുകളും പ്രാർത്ഥനകളും നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസം തരുമെന്നിരിക്കെ, ജീവൻ മരണ പോരാട്ടങ്ങളിൽ മനുഷ്യ രാശിയുടെ നിലനില്പിനും നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രത്തെ ആണ്.. ആശ്രയിക്കേണ്ടതും ശാസ്ത്രത്തെ തന്നെയാണ്.. ബാക്കിയൊക്കെ പിന്നെയാവാം.

Upfront Stories
www.upfrontstories.com