Lekshmi Dinachandran

Lekshmi Dinachandran

ഏറ്റെടുക്കുക ഭാവിപോരാട്ടങ്ങള്‍

ഏറ്റെടുക്കുക ഭാവിപോരാട്ടങ്ങള്‍

പിയാസാ ലേ ലൊറേറ്റോ ഓർമിക്കപ്പെടുന്നു

പിയാസാ ലേ ലൊറേറ്റോ ഓർമിക്കപ്പെടുന്നു

ലെനിൻ - വർഗ്ഗവിപ്ലവത്തിന്റെ നിത്യയൗവ്വനം

ലെനിൻ - വർഗ്ഗവിപ്ലവത്തിന്റെ നിത്യയൗവ്വനം

ഹോസെ മാർട്ടി - ക്യൂബൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ ആത്മാവ്

ഹോസെ മാർട്ടി - ക്യൂബൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ ആത്മാവ്

"എനിക്കെന്റെ പാര്‍ട്ടിയേക്കാള്‍ വലുതായി വേറൊന്നുമില്ല" - സി കെ കുഞ്ഞിരാമൻ ഓർമിക്കപ്പെടുന്നു

"എനിക്കെന്റെ പാര്‍ട്ടിയേക്കാള്‍ വലുതായി വേറൊന്നുമില്ല" - സി കെ കുഞ്ഞിരാമൻ ഓർമിക്കപ്പെടുന്നു

ഇന്ത്യന്‍ സയന്‍സില്‍ ഇടതുപക്ഷത്തിന്‍റെ പറയപ്പെടാത്ത ചരിത്രം

ഇന്ത്യന്‍ സയന്‍സില്‍ ഇടതുപക്ഷത്തിന്‍റെ പറയപ്പെടാത്ത ചരിത്രം

In Conversation |Arya Rajendran

In Conversation |Arya Rajendran

ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് | ഡിസംബർ 27

ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് | ഡിസംബർ 27

കോവിഡ് നിസ്സാരമല്ല

കോവിഡ് നിസ്സാരമല്ല

വീണ്ടുമോർക്കേണ്ട പോരാട്ടം

വീണ്ടുമോർക്കേണ്ട പോരാട്ടം

ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് | 4 ഡിസംബർ

ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് | 4 ഡിസംബർ

ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് | 3 ഡിസംബർ

ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് | 3 ഡിസംബർ

ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് | 2 ഡിസംബർ

ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് | 2 ഡിസംബർ

ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് | 1 ഡിസംബർ

ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് | 1 ഡിസംബർ

ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് | 30 നവംബർ

ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് | 30 നവംബർ

സംവാദങ്ങളുടെ ജനാധിപത്യം | The Other Side

സംവാദങ്ങളുടെ ജനാധിപത്യം | The Other Side

മാധ്യമമാന്യതയും സ്ത്രീകളും

മാധ്യമമാന്യതയും സ്ത്രീകളും

തകരുമോ ഗൾഫ് സ്വപ്നങ്ങൾ |In Depth

തകരുമോ ഗൾഫ് സ്വപ്നങ്ങൾ |In Depth

ദളിത് സ്ത്രീത്വവും ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയും|The Other Side

ദളിത് സ്ത്രീത്വവും ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയും|The Other Side

രാമന്റെ രൂപാന്തരങ്ങൾ |The Other Side

രാമന്റെ രൂപാന്തരങ്ങൾ |The Other Side

മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിന്റെ മറുപുറം | The Other Side

മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിന്റെ മറുപുറം | The Other Side

കൽക്കരി ഖനിയിലെ പാടുന്ന പൈങ്കിളി

കൽക്കരി ഖനിയിലെ പാടുന്ന പൈങ്കിളി

മാതൃഭൂമി പത്രാധിപർക്ക് അജിത കെ. എഴുതുന്ന തുറന്ന കത്ത്

മാതൃഭൂമി പത്രാധിപർക്ക് അജിത കെ. എഴുതുന്ന തുറന്ന കത്ത്

ഹിന്ദുരാഷ്ട്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക മിഥ്യകൾ

ഹിന്ദുരാഷ്ട്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക മിഥ്യകൾ

വേതനനഷ്ടം മഹാമാരിയ്ക്ക് മുൻപ്

വേതനനഷ്ടം മഹാമാരിയ്ക്ക് മുൻപ്

മുൻപേ നടന്ന കാൽ നൂറ്റാണ്ട്

മുൻപേ നടന്ന കാൽ നൂറ്റാണ്ട്

Recycle Kerala: Turning Trash to Treasure

Recycle Kerala: Turning Trash to Treasure

പിള്ളേര് പൊളിയാണ്

പിള്ളേര് പൊളിയാണ്

EIA 2020: തീറെഴുതപ്പെടുന്ന നിലനിൽപ്പ്

EIA 2020: തീറെഴുതപ്പെടുന്ന നിലനിൽപ്പ്

സത്യാനന്തരത്തിന് സത്യത്തിൽ എത്ര വയസായി?

സത്യാനന്തരത്തിന് സത്യത്തിൽ എത്ര വയസായി?

ഇതൊന്നും വിവരിക്കാൻ ഫാസിസം എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു വാക്കില്ല

ഇതൊന്നും വിവരിക്കാൻ ഫാസിസം എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു വാക്കില്ല

ട്രംപ്‌, ബോൾസൊനാരോ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു
രാഷ്‌ട്രീയവും സംസ്‌കാരവും മുഖ്യം

ട്രംപ്‌, ബോൾസൊനാരോ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു രാഷ്‌ട്രീയവും സംസ്‌കാരവും മുഖ്യം

യുദ്ധം. സ്ത്രീ. മാധ്യമങ്ങൾ.

യുദ്ധം. സ്ത്രീ. മാധ്യമങ്ങൾ.

ധിഷണയുടെ അശുഭാപ്‌തി വിശ്വാസം

ധിഷണയുടെ അശുഭാപ്‌തി വിശ്വാസം

കവിതയുടെ നിശ്ശബ്ദരാത്രി

കവിതയുടെ നിശ്ശബ്ദരാത്രി

ലിബറൽ മാസ്‌കിൽ ഒളിപ്പിച്ച തീവ്രവാദം

ലിബറൽ മാസ്‌കിൽ ഒളിപ്പിച്ച തീവ്രവാദം

ഇന്ധനവിലയുടെ പൊള്ളുന്ന യാഥാർഥ്യങ്ങൾ

ഇന്ധനവിലയുടെ പൊള്ളുന്ന യാഥാർഥ്യങ്ങൾ

സംസ്കാരങ്ങളെയും പ്രതിഭകളെയും കോർത്ത ചുവന്ന  നൂൽ

സംസ്കാരങ്ങളെയും പ്രതിഭകളെയും കോർത്ത ചുവന്ന നൂൽ

മലയാളിക്ക് ഇടവും തൻ്റേടവും നല്കിയത് ആര്?

മലയാളിക്ക് ഇടവും തൻ്റേടവും നല്കിയത് ആര്?

കറുപ്പിന്റെ സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം

കറുപ്പിന്റെ സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം

ചുവപ്പും പച്ചയും വര്‍ഗസമരസരണിയും

ചുവപ്പും പച്ചയും വര്‍ഗസമരസരണിയും

'പൂക്കൾ മരിച്ചുപോകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ അവയെ വരയ്ക്കുന്നു.'

'പൂക്കൾ മരിച്ചുപോകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ അവയെ വരയ്ക്കുന്നു.'

ഈ മഴുവല്ല, ചില നിയമങ്ങളാണ് കേരളം സൃഷ്ടിച്ചത്

ഈ മഴുവല്ല, ചില നിയമങ്ങളാണ് കേരളം സൃഷ്ടിച്ചത്

ഇരുട്ടിലേയ്ക്കുള്ള പിൻനടത്തം

ഇരുട്ടിലേയ്ക്കുള്ള പിൻനടത്തം

വൃത്തിയുടെ രക്തസാക്ഷി

വൃത്തിയുടെ രക്തസാക്ഷി

മഹാമാരിയുടെ നിറം പകർന്ന ചിത്രങ്ങൾ

മഹാമാരിയുടെ നിറം പകർന്ന ചിത്രങ്ങൾ

ഇന്ത്യ തൊഴിലാളികളെ ഓർക്കുന്നത് എപ്പോൾ?

ഇന്ത്യ തൊഴിലാളികളെ ഓർക്കുന്നത് എപ്പോൾ?

കൈ നിവർത്തി മുഖമടച്ച് ഒരെണ്ണം കൊടുത്താൽ...

കൈ നിവർത്തി മുഖമടച്ച് ഒരെണ്ണം കൊടുത്താൽ...

വിഷം പുരട്ടിയ മിഠായികൾ

വിഷം പുരട്ടിയ മിഠായികൾ

മഹാമാരിയുടെ മറവിൽ

മഹാമാരിയുടെ മറവിൽ

എസ്പറാൻ്റോ പ്രതീക്ഷയുടെ ഭാഷ

എസ്പറാൻ്റോ പ്രതീക്ഷയുടെ ഭാഷ

അവധിയല്ല; ഓർമപ്പെടുത്തലാണ് ഓരോ മെയ്ദിനവും

അവധിയല്ല; ഓർമപ്പെടുത്തലാണ് ഓരോ മെയ്ദിനവും

ചരമഗീതമല്ല; ഭൂമിക്കൊരു പ്രത്യാശയുടെ പാട്ട്

ചരമഗീതമല്ല; ഭൂമിക്കൊരു പ്രത്യാശയുടെ പാട്ട്

The COVID-19 Pandemic - How Kerala Cares

The COVID-19 Pandemic - How Kerala Cares

ഭൗമദിനം കടന്നു ചില മാർക്സിയൻ ചിന്തകൾ

ഭൗമദിനം കടന്നു ചില മാർക്സിയൻ ചിന്തകൾ

വീട്ടിലേയ്ക്കുള്ള വഴി 1190 കി. മീ.

വീട്ടിലേയ്ക്കുള്ള വഴി 1190 കി. മീ.

വിഷധമനികളിൽ വംശവെറിയുടെ വൈറസ്

വിഷധമനികളിൽ വംശവെറിയുടെ വൈറസ്

കൊറോണയും കടന്നു നാം പോകുമ്പോൾ...

കൊറോണയും കടന്നു നാം പോകുമ്പോൾ...

കോവിഡ് കഥയിലെ  കേരളം - എന്താണ് ബിബിസിക്ക് പറയാനുള്ളത്

കോവിഡ് കഥയിലെ കേരളം - എന്താണ് ബിബിസിക്ക് പറയാനുള്ളത്

ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ: ഗോത്രവർഗ്ഗങ്ങൾ രോഗത്തിന്റെ നിഴലിൽ

ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ: ഗോത്രവർഗ്ഗങ്ങൾ രോഗത്തിന്റെ നിഴലിൽ

വൈറസ് ഒന്ന്, സമീപനം രണ്ട്

വൈറസ് ഒന്ന്, സമീപനം രണ്ട്

വിപത്താണ്, കിംവദന്തി വൈറസുകൾ

വിപത്താണ്, കിംവദന്തി വൈറസുകൾ

വനിതാദിനത്തിൻ്റെ ചുവപ്പും കമ്പോളത്തിൻ്റെ പിങ്കും

വനിതാദിനത്തിൻ്റെ ചുവപ്പും കമ്പോളത്തിൻ്റെ പിങ്കും

അരുവിപ്പുറം- നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ചിരപ്രതിഷ്ഠ

അരുവിപ്പുറം- നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ചിരപ്രതിഷ്ഠ

നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന കണ്ണകിമാർ ഇനിയും ബാക്കി

നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന കണ്ണകിമാർ ഇനിയും ബാക്കി

നിയമങ്ങളില്ലാത്തതല്ല പ്രശ്നം

നിയമങ്ങളില്ലാത്തതല്ല പ്രശ്നം

ആഢ്യത്വത്തിന്റെ ദുർ​ഗന്ധം

ആഢ്യത്വത്തിന്റെ ദുർ​ഗന്ധം

ഇതല്ല സർ, യഥാർഥ ​ഗുജറാത്ത്

ഇതല്ല സർ, യഥാർഥ ​ഗുജറാത്ത്

ചുവന്ന പുസ്തകദിനത്തിൽ ഓർക്കുക 
ആരാണ് ജെന്നി

ചുവന്ന പുസ്തകദിനത്തിൽ ഓർക്കുക ആരാണ് ജെന്നി

കേട്ടുകേൾവിക്കും അതിശയോക്തിക്കും അപ്പുറം ആരാണ് ടിപ്പു?

കേട്ടുകേൾവിക്കും അതിശയോക്തിക്കും അപ്പുറം ആരാണ് ടിപ്പു?

പകയിൽ വെന്തവർ വേറെയുമുണ്ട്

പകയിൽ വെന്തവർ വേറെയുമുണ്ട്

NOT AN INCH BACK

NOT AN INCH BACK

Upfront Stories
www.upfrontstories.com